08.11.2021
5 Min

Sähköenergia-suomi-sanakirja

Meneekö watit ja voltit sekaisin? Onko epäselvää, mitä tarkoittaa päästötön sähkö ja mitkä ovatkaan uusiutuvia energiamuotoja? Teimme pienen sähköenergia-suomi-sanakirjan, joka auttaa termiviidakossa.

A

 

Ampeeri

Ampeeri on sähkövirran yksikkö. Sen lyhenne on A. 

 

Aurinkopaneeli

Aurinkopaneeli koostuu useista aurinkokennoista, joissa auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi valosähköisen ilmiön avulla. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköä omavaraisesti.

 

Aurinkovoima

Aurinkoenergia on auringon säteilemän energian hyödyntämistä sähkö- tai lämpöenergiana. Yleensä aurinkovoimasta puhuttaessa tarkoitetaan suoran säteilyenergian hyödyntämistä aurinkokennon eli aurinkopaneelien tai aurinkokeräimen avulla.

 

Aurinkoenergia

Aurinkovoimasta voidaan käyttää myös sanaa aurinkoenergia.

B

 

Biomassa

Energiantuotannossa sana biomassa tarkoittaa ei-fossiilisia, erilaisia eloperäisiä jätteitä, kuten puuta, hakkuujätteitä ja sokeria sekä tärkkelystä sisältäviä kasveja. Näiden eloperäisten jätteiden polttaminen vapauttaa energiaa, jota kutsutaan bioenergiaksi. Bioenergiaa voidaan käyttää hyödyksi sähköntuotannossa.

Bioenergia

Ei-fossiilista biomassaa poltettaessa syntyvää energiaa kutsutaan bioenergiaksi.

E

Energianlähde

Energianlähde tarkoittaa sitä, mistä energia saadaan. Energianlähteet jaetaan uusiutuviin (aurinkovoima, vesivoima, tuulivoima, biomassa, ilmalämpöenergia, valtamerienergia, geo- ja hydroterminen energia, kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut) ja uusiutumattomiin energianlähteisiin (fossiiliset polttoaineet, maaöljy, maakaasu, kivihiili, turve, ydinvoima). Sen lisäksi energianlähteet voidaan jakaa myös hiilidioksidipäästöjen mukaan päästöttömiin ja päästöllisiin energialähteisiin. Fortumin kaikki sähkösopimukset sisältävät vain päästöttömillä energialähteillä tuotettua sähköä.

 

Energiamuoto

Energianlähteestä voidaan käyttää myös sanaa energiamuoto.

 

Energian hinta

Energian hinta perustuu sopimuksesta riippuen sähkön pörssihintoihin tai sähköyhtiön tarjoamaan hintaan. Energian hinta mitataan yksiköllä c/kWh = senttiä per käytetty kilowattitunti. 

 

Pikku-juttu_Janita-Autio0968 (1)

G

Geoterminen energia

 

Geoterminen energia eli geoterminen lämpö tarkoittaa maansisäistä energiaa eli maansisäistä lämpöä. Maansisäinen lämpö on energiaa, joka johtuu maankuoreen maan sisässä tapahtuvista radioaktiivisista hajoamisten seurauksena. Geotermistä lämpöä on osittain myös maalämpö. Termillä maalämpö tarkoitetaan kuitenkin erityisesti auringon ja ilman lämpöenergiaa, joka on sitoutunut lähes kokonaan maankuoreen. Geotermisen energian käsite on siis maalämpöä laajempi. Geoterminen energia kuuluu ydinenergian ja vuorovesienergian lisäksi ainoisiin sähköntuottotapoihin, jotka eivät perustu auringosta saatavaan energiaan. Geoterminen energia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

 

H

Hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto

 

Hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto tarkoittaa sitä, että tuotannossa on käytetty vain energianlähteitä, jotka eivät tuota ilmakehään lisää päästöjä. Tällaisia energianlähteitä ovat esimerkiksi aurinkovoima, tuulivoima, ydinvoima ja vesivoima.Hydroterminen energia

Hydroterminen energia on kuumien lähteiden tuottamaa energiaa. Usein geo- ja hydrotermisestä energiasta puhutaan myös yhteiskäsitteenä, joka kattaa molemmat tavat tuottaa energiaa.

I

Ilmastoneutraali sähkö

 

Ilmastoneutraali sähkö on tuotettu ilmastoa kuormittamatta, toisin sanoen siihen ei ole käytetty energialähteitä, joista tulisi hiilidioksidipäästöjä ilmastoon.

J

Joule

Joule on energian perusyksikkö. Se vastaa yhden watin teholla työskentelyä yhden sekunnin ajan. 

Jännite 

 

Sähkövirran jännitettä mitataan yksiköllä nimeltä voltti, jonka lyhenne on V. Normaalin kotitaloussähkön jännite on 230 volttia. Jännitteen yksikkö voltti saadaan tehon ja ampeerin avulla laskemalla; watit jaettuna ampeerilla.


K

Kilowatti

 

Kilowatilla (kW)  ilmaistaan energian tehoa. Yksi kilowatti on tuhat wattia.

Kilowattitunti

 

Kilowattitunti eli kWh on energian mittaamiseen käytetty yksikkö. Sitä voi verrata esimerkiksi painon, pituuden tai äänenvoimakkuuden mittaamisen tutumpiiin yksiköihin; kilogrammoihin, senttimetreihin ja desibeleihin. Kilowattitunteina lasketaan siis energiankulutuksen määrää. Kilowattitunti kertoo, kuinka paljon kilowatteja kuuluu tunnissa. 

 

Pikku-juttu_Janita-Autio0953

P

Päästöttömästi tuotettu sähkö

 

Päästöttömästi tuotetun sähkön lähteenä ovat hiilidioksidipäästöttömät energialähteet kuten tuuli-, vesi-, aurinko- ja ydinvoima. 

S

Sähkö

 

Sähkö on alunperin luonnonilmiö, joka perustuu sähkövaraukseen. Sähkövaraus on seurausta aineen tai hiukkasen vuorovaikutuksesta sähkökentän kanssa. Sähkö voidaan määritellä varattujen hiukkasten, yleisimmin elektronien, liikkeeksi. Sähköä pystytään tuottaa monella erilaisella tavalla energiantuotannossa. Sähköenergiaa voidaan myös siirtää pitkiä matkoja sähköverkon avulla, mutta sen varastoiminen on yleensä hankalaa.

Sähköteho

 

Sähköteholla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon virtaa ja jännitettä jokin sähkölaite tarvitsee toimiakseen. Tehoa mitataan wateissa, ja watin lyhenne W. Esimerkiksi tavallinen 230V jännitteellä toimiva laite, joka kuluttaa 1 ampeerin virran, tuottaa 230 watin tehon. 

Sähköenergia

 

Energian perusyksikkö on joule (J). Sähköenergian määrää kuvataan kuitenkin käytännöllisellä yksiköllä nimeltä kilowattitunti. 1000 watin tehon (eli yhden kilowatin tehon) sähkölaite kuluttaa tunnissa energiaa yhden kilowattitunnin verran. Kotitalouksissa vuotuinen sähkönkulutus on tyypillisesti tuhansia kilowattitunteja.

Sähkön siirtohinta

 

Sähkönsiirtomaksu koostuu paikallisen sähkönsiirtoyhtiön määrittelemästä perusmaksusta ja omaan energiankulutukseesi perustuvasta osasta. Toisin sanoen oma energiankulutuksesi vaikuttaa myös sähkönsiirtomaksun lopulliseen summaan.  Sähkön siirtohinnan perusmaksu määrittyy sen mukaan, missä asut, sillä sähkönsiirtohinnasto on paikallisen verkkoyhtiösi hinnaston mukainen.

Sähkövirta

 

Sähkövirta on ilmiö, jossa sähkövarauksellisia hiukkasia siirtyy tiettyyn suuntaan. 

T

Tuulivoima

 

Tuulivoimalla tarkoitetaan ilman virtauksen eli tuulen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, sillä sen alkuperä on auringon säteilyenergia.  Tuulivoimatuotannosta ei synny päästöjä ilmakehään, veteen tai maahan, joten se on päästötöntä energiaa.

 

U

Uusiutuva energia

 

Aurinkovoima, vesivoima, tuulivoima, biomassa, valtamerienergia, ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut ovat uusiutuvia energianlähteitä. Uusiutuvat energiamuodot käyttävät raaka-aineita ja luonnonvaroja, jotka eivät tulevaisuudessa lopu, vaan uusiutuvat luonnostaan.

Uusiutumaton energia

 

Uusiutumattomia energianlähteitä ovat fossiiliset polttoaineet, maaöljy, maakaasu, kivihiili, turve ja ydinvoima. Termi määritellään raaka-aineen kautta, jota energiantuotannossa käytetään; raaka-aineet, jotka todennäköisimmin kuluvat tulevaisuudessa loppuun, ovat uusiutumattomia.  

Fossiilisten raaka-aineiden lisäksi ydinvoimakin voidaan lukea uusiutumattomiin, jos sen raaka-aineena ajatellaan nykyisin käytettävää uraania. Tulevaisuuden suunnitelmissa olevien fuusiovoimaloiden raaka-ainetta vetyä on sen sijaan saatavilla lähes rajattomasti. Turve taas on energiavara, joka hyvin hidas uusiutuminen tekee siitä käytännössä uusiutumattoman energiamuodon, eikä sitä eloperäisyydestään huolimatta voida luokitella kestäviin energiavaroihin. 

 

V

Valtamerienergia

 

Meret ja valtameret ovat valtaisa uusiutuvan energian lähde. Erityisesti Atlantin rannikolla on suuri energiapotentiaali. Merten energiapotentiaalia pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään yhä enemmän. Uutta merienergiateknologiaa kehitetään koko ajan. Merienergiateknologia pyrkii hyödyntämään muun muassa vuorovesi- ja aaltoenergiaa sekä meriveden lämpötila- ja suolaisuuseroja.

Vesivoima

 

Vesivoimassa hyödynnetään veden liikkeen muuntamista energiaksi, yleensä sähköksi. Vesivoima on uusiutuva energiamuoto.  

Verkkoyhtiö

 

Verkkoyhtiö on yritys, joka siirtää ostamasi sähkön. Fortumilta ostamasi sähkö siirretään käyttöösi paikallisen sähköverkkoyhtiösi verkossa. Paikallisia verkkoyhtiöitä ovat esimerkiksi Helen Sähkoverkko Oy Helsingissä, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Caruna Espoossa, Tampereen Sähköverkko Oy jne. Paikallisen verkkoyhtiö myös asentaa sähkömittarit, kerää mittaustiedot ja toimittaa ne sähkönmyyjälle sekä perii valtiolle sähköverot.

Voltti

 

Sähkövirran jännitettä mitataan yksiköllä nimeltä voltti, jonka lyhenne on V.  Normaalin kotitaloussähkön eli pistorasioiden, sähkökeskusten ja tyypillisesti myös valaistuksen jännite on 230 volttia. 

W

Watti

Watti on sähkötehon yksikkö. 1000 wattia vastaa yhtä kilowattia.

Yli 96 tapaa säästää sähköä – lue vinkit!

New call-to-action