26.03.2020
5 Min

Sitran megatrendit 2020 – miten ne näkyvät Fortumin toiminnassa?

 

Sitra on julkaissut selvityksiä yhteiskuntaa ja tulevaisuutta koskevista megatrendeistä vuodesta 2011 lähtien. Nyt vuosikymmenen alussa muotoiltiin uudet megatrendit vuodelle 2020. Megatrendillä tarkoitetaan useista eri ilmiöistä koostuvaa yleistä, globaalia kehityssuuntaa. Megatrendin muutoksen kaari on laaja, ja kehityssuunnan uskotaan usein myös jatkuvan samansuuntaisena. Sitran mukaan megatrendit eivät olekaan luonteeltaan yllättäviä käännöksiä, vaan tuttuja asioita ja muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt – ja suurella todennäköisyydellä myös huomenna. 

Miten megatrendit sitten liittyvät Fortumin toimintaan? Itse asiassa varsin tiiviisti. Teemme työtä laaja-alaisesti löytääkseen kestäviä ratkaisuja, joita tulevaisuuden megatrendit – etenkin ekologinen kestävyyskriisi – vaativat. Tässä artikkelissa nostamme viidestä Sitran nimeämästä megatrendistä esiin ne, jotka ohjaavat myös meidän toimintaamme kestävien ratkaisujen parissa. Kaikki megatrendit 2020 voit lukea tästä Sitran raportista.

 Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire  

 

Sitra nimeää ensimmäiseksi ja keskeisimmäksi megatrendiksi ekologisen kestävyyskriisin.  Ratkaisevaa on löytää yhdessä vastaus ekologiseen kestävyyskriisiin niin ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, resurssien ylikulutuksen ja jäteongelman osalta. Ekologisella jälleenrakennuksella Sitra tarkoittaa siirtymistä uudenlaiseen, ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Tällä siirtymällä on nyt kiire, joka kasvaa päivä päivältä. 

Sitran mukaan seuraavat 10 vuotta ratkaisevat. Ne määrittävät, kuinka tässä tärkeimmässä tavoitteessa onnistumme. Käsissämme on yhteiskunnan jälleenrakentaminen kestäväksi ja palautumiskykyiseksi – ja toisaalta myös sopeutuminen niihin muutoksiin, joita ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen väistämättä tuovat. Sitra korostaa kuitenkin, että ratkaisuja on saatavilla jo, mutta muutos edellyttää kaikilta mailta nopeita toimia. 

Ilmastonmuutoksen hillintä: hiilineutraalius on keskeinen tavoitteemme kaikessa toiminnassamme

Fortum keskittyy nimenomaan ratkaisuihin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Siksi meiltä voi ostaa vain hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Tämä tarkoittaa, että sähköntuotannossa on käytetty vain energianlähteitä, jotka eivät tuota ilmakehään lisää päästöjä. Tällaisia energianlähteitä ovat esimerkiksi aurinkovoima, tuulivoima, ydinvoima ja vesivoima. 

Hankkeet ja startupit kehittävät hiilineutraaliutta yhteistyössä useiden tahojen kanssa

Vain alle puolet hiilidioksidipäästöistä imeytyy tällä hetkellä luontoon, ja imeytymätön hiilidioksidi kiihdyttää ilmastonmuutosta merkittävästi. Siksi hiilidioksidikuormituksen vähentäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme – nyt ja tulevaisuudessa. Olemme myös mukana lukuisissa hankkeissa sekä startupeissa, joiden tavoitteena on hiilineutraalius:

  • Startupimme Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle. Puro on 23 edelläkävijäyrityksen pilottihanke, jonka pyrkii tekemään hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa. 
  • Tällä hetkellä Suomessa rakentaminen ja asuminen tuottavat kolmasosan kasvihuonepäästöistä. Tuore ilouutinen on, että Puron avulla rakentuvat tänä keväänä Suomen ensimmäiset hiilineutraalit omakotitalot, Designtalo ECO2-kodit. Näiden talojen hiilidioksidipäästöt on hyvitetty niiden koko elinkaaren ajalta. 
  • Olemme avanneet ensimmäisenä Suomessa kaukolämpöverkon kaikille puhtaan energian tuottajille. Nykyisin erilaisten laitosten tuottama ylimääräinen lämpö saadaan ohjattua lämmittämään lähialueella sijaitsevia koteja. Käynnissä on myös suuri yhteistyö, jossa teemme Joensuun kaupungista hiilineutraalin vuoteen 2025 mennessä.

 

  • Olemme yhdessä Espoon kaupungin kanssa sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Nyt kehitystyötä on kiihdytetty asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen jo vuoden 2025 aikana. Kiihdytetty hiilineutraalisuusprojekti kulkee nimellä Espoo Clean Heat.
  • Fortumin Charge and Drive -sähköautojen latauspalvelu tähtää voimakkaasti kohti hiilidioksiditonta liikkumista, ja latausverkostomme laajentuminen madaltaa koko ajan sähköautoiluun siirtymisen kynnystä myös käytännön tasolla. Liikenteen sähköistyminen onkin alkanut tapahtunut jopa paljon aiemmin oletettua nopeammin.

 

Päästöjä vähentämällä tähtäämme globaaliin ilmastotavoitteeseen

Maailmanlaajuisena tavoitteena on saada ilmaston lämpeneminen pysymään 1,5 asteessa. Tähän tavoitteeseen myös me tähtäämme. Sitran selvitys korostaa, että jos toimintatapoja ei muuteta eikä päästöjä käännetä nopeasti laskuun, ilmasto lämpenee tämän vuosisadan aikana 3–4 astetta. Tällöin ilmaston lämpeneminen ruokkisi itse itseään, mistä seuraisi nälänhätää, laajamittaista ilmastopakolaisuutta, eliöstön joukkosukupuuttoja, rannikkotulvia ja useiden alueiden muuttumista asuinkelvottomiksi. Tätä tulevaisuudenkuvaa pystymme yhdessä muuttamaan – ja Fortumilla haluamme tarjota tähän ratkaisuja monilla eri tavoilla.

Kehitämme jäte- ja kierrätysratkaisujamme koko ajan

Eräs oleellinen, ratkaistava ongelma ekologisessa kriisissä on jäteongelma. Sitran laskelmien mukaan jätettä tuotetaan keskimäärin 0,7 kiloa henkilöä kohti päivittäin. Suomessa luku on vieläkin suurempi; jopa 1,4 kiloa päivässä. Ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä jätteen määrä kasvaa globaalisti 75 %. Kiertotalous voi vähentää tätä määrää tuntuvasti. 

Kiertotalous yhdistää kaksi ongelmaa – jäteongelman sekä resurssipulan – ja muuttaa ne ratkaisuksi. Kun materiaali eli jäte saadaan talteen, jalostukseen ja uusiokäyttöön, materiaalit kiertävät moninkertaisesti pidempään, eikä luonnonvaroja ylikuluteta. Pitkään elänyt lineaarinen tapa ajatella raaka-aineista on jäämässä menneisyyteen kiertotalousajattelun myötä. “Osta uusi, käytä, heitä pois” -kaavaa ollaan vähitellen murtamassa. Kulutuksen kasvaessa useista resursseista on yhä enemmän pulaa, ja siksi korvaavien materiaalien sekä materiaalin kierron lisääminen on tärkeää.

Fortum Recycling and Waste  jäte- ja kierrätyspalvelut mahdollistavat materiaalien hyötykäytön kierrättämällä jätettä ja antamalla sille uuden elämän. Samalla myös haitalliset aineet poistetaan kierrosta turvallisesti. Jäte- ja kierrätyspalveluita kehitetään monin tavoin koko ajan:

  • Uuden innovaatiomme ansiosta esimerkiksi yli 80 % sähköauton akusta pystytään jatkossa kierrättämään. 
  • Kierrätysmuovin jalostamomme on maan ainoa. Sinne viedään kaikki Suomessa kerätty kierrätysmuovi, jossa siitä tehdään uusiomuovia tai energiapolttoainetta. Näin muovi ei päädy saastuttamaan ympäristöä, ja materiaali saadaan hyötykäyttöön – kiertotalouden periaatteen mukaisesti. 
  • Vuonna 2018 jalostamon muovinkierrätyskapasiteetti kolminkertaistettiin.

 

 Teknologia sulautuu kaikkeen  

 

Teknologialla on paikkansa Sitran megatrendien joukossa; sen nähdään sulautuvan kaikkeen. Toisaalta teknologia tarjoaa ratkaisuja energiantuotantoon ja tehokkaampaan resurssien käyttöön, toisaalta teknologian käyttö itsessään on kasvattanut energian ja resurssien tarvetta.  

Positiivisina esimerkkeinä teknologian sulautumisesta arkeen Sitra nostaa esiin aurinko- ja tuulivoiman hinnan putoamisen sekä niitä varastoivan akkuteknologian nopean kehittymisen. Uusiutuvan energian kilpailukyky antaa kuluttajille mahdollisuuden luopua fossiilisten energianlähteiden käytöstä. Energiantuotanto myös hajautuu, kun kuluttajat voivat jo tuottaa omaa energiaa ja myydä ylijäävän energiansa eteenpäin.

 

Tarjoamme uusiutuvaa energiaa ja omavaraisen energiantuotannon mahdollisuuden

Uusiutuva energia on tärkeä osa strategiaamme kestävän energiantuotannon luomisessa sekä kestävän kehityksen tukemisessa. Siksi haluamme Fortumilla tarjota kuluttajille mahdollisuuden valita sähkösopimuksen, jossa käytetään pelkästään  uusiutuvia energianlähteitä. Omakotitaloasujat voivat lisäksi alkaa omavaraisiksi tai lähes omavaraisiksi energiantuottajiksi aurinkopaneeliemme avulla. 

 Talousjärjestelmä etsii suuntaansa - työskentelyä korvaavan ja uudistavan kiertotalouden eteen  

 

Viidennessä megatrendissä Sitra korostaa ympäristövaikutuksista tulevan paineen kohdistuvan koko talousjärjestelmään. Nykyisistä, ongelmallisista käytännöistä ei ole aivan helppoa luopua, sillä se vaatii paitsi yhteisymmärrystä, myös kykyä uudistaa talousjärjestelmää nopeasti. Sitran mukaan kysymys kuuluukin, onko meidän mahdollista siirtyä tavoittelemaan ympäristön parantamista nykyisen ajatustavan sijaan, jossa ympäristö nähdään yleensä toimintaa rajoittavana reunaehtona.

Ekologinen jälleenrakentaminen vaatii vanhasta irti päästämistä. Aiemmin käsitellyllä kiertotaloudella on tässä suuri roolinsa, mutta myös muita, syvällisiä muutoksia talouselämässä tarvitaan.

Teemme työtä uuden talousmallin luomisen hyväksi

Etsimme Fortumilla laaja-alaisesti keinoja, jotka tukisivat talousmallia, joka pohjaa kestävyyteen. Tästäkin syystä olemme 150 miljoonan sijoituksella mukana Valo Ventures -kasvurahastossa, joka etsii sijoituskohteita kestävyyden ehdoilla. Valo Ventures hakee kohteita juuri niiden megatrendien alueilta, jotka myös meidän strategiassamme ovat keskeisiä: aktiiviset kuluttajat, urbanisaatio, ilmastonmuutos sekä bio- ja kiertotalous. 

Sitra näkee, että Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä, jonka ratkaisuilla on myös suuri globaali päästövähennyspotentiaali. Tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa voidaan rakentaa juuri näillä ratkaisuilla. Tähän merkin Fortumilla uskomme. Sitä tarkoittaa sloganimme Join the Change.

New call-to-action